نرم افزار دریافت و پرداخت (خزانه داری)

سفارش دهید

کنترل نقدینگی و آگاهی از دریافت ها و پرداخت ها جزو ارکان اصلی مدیریت مالی یک مجموعه می باشد. اطلاع از موجودی حسابها، صندوق ها، تنخواه ها، چک های پرداختی و یا دریافتی همگی از جمله اموری هستند که با استفاده از سامانه مدیریت مالی (خزانه داری) سراج براحتی قابل مدیریت می باشند. برخی از امکانات این سامانه عبارتند از:

2-1  تعاریف اولیه سیستم مالی (خزانه داری)

2-1-1  تعریف اطلاعات پایه­  مالی

 • بانک
 • شعبه­ بانک
 • حساب بانکی
 • دسته چک
 • نوع تراکنش مالی (به تفکیک زیر سیستمها)

 

2-1-2  مدیریت روشهای مختلف دریافت و پرداخت

 • چک
 • سفته
 • رسید واریز به بانک (حواله بانکی)
 • نقدی

 

2-1-3  امکان انجام عملیات بروی سندهای مالی

 • ثبت دریافت (یا پرداخت) چک
 • انتقال به بانک
 • پاس کردن
 • برگشت
 • ابطال
 • واگذار چک دریافتی به دیگری

2-2  عملیات سیستم مالی (خزانه داری)

 • ثبت پرداخت‌ها و دریافت‌های سازمان
 • ثبت پرداخت نقدی از صندوق
 • ثبت پرداخت نقدی از تنخواه
 • ثبت چک، سفته و فیش نقدی با توجه به عملیات دریافت و پرداخت
 • تعریف صندوق و اختصاص آن به یک صندوقدار
 • تعریف تنخواه­های سازمان به تعداد دلخواه
 • عملیات انتقال مالی
  • امکان ثبت انتقال­ پول از صندوق به بانک
  • امکان ثبت انتقال­ پول از صندوق به تنخواه
  • امکان ثبت انتقال­ پول از یک صندوق به صندوق دیگر
  • ثبت انتقال پول بین حسابهای بانکی مختلف سازمان
   • انتقال چک به حساب
   • انتقال حساب به حساب
  • ثبت انتقال پول از حسابهای بانکی به صندوق
  • ثبت انتقال پول از حسابهای بانکی به تنخواه ­

2-3  گزارش های سیستم مالی (خزانه داری)

 • گزارش روزانه عملکرد صندوق ها و صندوق دارها
 • گزارش گردش حساب بانکها
 • جستجو و گزارشگیری چکها بر اساس:
  • شماره سریال چک
  • تاریخ چک
  • شماره حساب، شماره دسته چک
  • مبلغ چک
  • وضعیت (ساخت، صندوق، نزد بانک، پرداختی، وصول شده، برگشت خورده، ابطال، واگذار به دیگری)
  • شرح چک
  • دریافت (پرداخت) کننده
 • جستجو و گزارشگیری “دریافت ها” و “پرداخت ها” بر اساس:
  • تاریخ دریافت (پرداخت)
  • دریافت کننده (پرداخت کننده)
  • مبلغ
  • شرح
  • سریال دریافت یا پرداخت

نوع دریافت یا پرداخت (چک، نقد، حواله بانکی)