نرم افزار حقوق و دستمزد

سفارش دهید

یکی از حساس ترین فرآیندهای محاسباتی در هر سازمان، محاسبات حقوق کارکنان و انجام امور کارگزینی می باشد. سامانه حقوق و دستمزد سراج با تفکیک مباحث کارگزینی مانند ثبت کارمندان، آرشیو الکترونیکی اسناد کارمندان، ثبت احکام کارمندان و سایر اطلاعات مربوط به کارگزینی از مباحث حسابداری و محاسبات حقوق این کار را برای شما به سادگی انجام می دهد. همچنین ساختار پارامتریک این سامانه در محاسبات حقوق این امکان را فراهم می آورد تا انجام مدلهای مختلف محاسبات حقوق قابل انجام باشد.

4-1 تعریف اطلاعات پایه­

 • پست سازمانی
 • نوع شغل
 • دسته بندی شغل
 • رتبه پرداخت

4-2  مدیریت شیفت

 • شیفت هفتگی
 • شیفت روزانه
 • شیفت ماهانه
 • تنظیم ساعات ورود و خرج
 • تعریف قوانین تاخیر، تعجیل و اضافه کاری مربوط به هر شیفت
 • تعریف کار روزانه و شبانه
 • تعریف کار نوبتی
 • تعریف روزهای تعطیل شیفت

 

4-3 مرخصی

 • نوع مرخصی
 • درخواست مرخصی
 • تایید مرخصی
 • اعتبار سنجی درخواست مرخصی
 • پیگیری مرخصی درخواست شده
 • محاسبات حقوق مربوط به مرخصی
 • بایگانی مرخصی ها

4-4  وام

 • تعریف نوع وام
 • تعیین سقف وام
 • امکان درخواست وام
 • امکان اعتبار سنجی وام
 • پیگیری وامهای درخواست شده
 • بایگانی وامها
 • محاسبات حقوق مربوط به وام

 

4-5 ماموریت

 • تعریف نوع ماموریت
 • ایجاد ماموریت برای کارمندان
 • پیگیری وضعیت ماموریت
 • محاسبات حقوق مربوط به ماموریت

4-6 مدیریت کارمندان

 • تعریف کارمند
 • مدیریت شیفتهای کارمند
 • محاسبات حقوق کارمند
 • صدور فیش حقوقی

 

4-7 عملیات حسابداری

 • تنظیم الگوهای صدور اسناد حسابداری
 • صدور خودکار اسناد حسابداری
 • تنظیم نحوه ارسال اسناد به صورت روزانه و ماهانه

4-8  مدیریت تایم شیت

 • ثبت ساعات ورود و خروج
 • بررسی تداخل میان فعالیتهای مختلف کارمند
 • محاسبات مربوط به اضافه کاری
 • محاسبات مربوط به مرخصی، ماموریت و غیبتهای کارمند

4-9  محاسبات حقوق

 • امکان تعریف قوانین تاخیر
 • امکان تعریف قوانین تعجیل
 • امکان تعریف قوانین اضافه کاری
 • امکان تعریف قوانین مربوط به زمانهای استراحت
 • امکان تعریف فرمول محاسبه حقوق بر اساس تمام آیتمهای سامانه
 • امکان ساخت آیتمهای جدید به فرمول محاسبه حقوق به صورت پویا
 • صدور فیش حقوقی به صورت خودکار
 • محاسبات مربوط به بیمه و مالیات
 • محاسبات مربوط به وام

4-10  امکانات

 • امکان اتصال به سامانه حسابداری
 • امکان اتصال به سامانه مالی
 • امکان اتصال به دستگاه حضوروغیاب

گزارشات

 • گزارش اطلاعات پرسنل
 • گزارش احکام پرسنل
 • گزارش وضعیت وام‌های پرسنل