نرم افزار مدیریت اموال و دارایی های ثابت

سفارش دهید

یکی از مهمترین بخشهای هر سازمان دارایی های ثابت هستند. امکان ثبت آنها به همراه محاسبات استهلاک، اسقاط، امانت دادن و .. همگی نیازهای اولیه یک سازمان می باشند. سادگی در ثبت اموال، سرعت در گزارشات این بخش و یکپارچگی با سامانه حسابداری و صدور مکانیزه اسناد استهلاک، اسقاط و .. جزو مهمترین مزایای سامانه اموال و دارایی ثابت سراج می باشد.

3-5 اطلاعات پایه اموال

 • نوع مکان استقرار
 • مکان استقرار
 • نوع دارایی
 • گروه دارایی
 • نوع بیمه

3-6 عملیات سیستم اموال

 • تعریف دارایی
 • مدیریت داراییهای واحدها
 • تعدیل ارزش دارایی
 • محاسبه استهلاک
 • صورت برداری اموال
 • مغایرت گیری
 • جابجایی دارایی
 • حذف دارایی
 • اهداء دارایی
 • جداسازی دارایی
 • بلااستفاده کردن دارایی
 • امانت دادن دارایی
 • رهن دادن دارایی
 • اسقاط دارایی
 • فروش دارایی

گزارشات سیستم اموال

 • گزارشگیری از اموال سازمان
 • گزارشگیری از محل اسقرار اموال
 • گزارش جابه‌جایی‌های صورت گرفته در اموال
 • گزارشگیری از تعمیرات یا تغییرات صورت گرفته روی اموال
 • گزارشگیری از اموال مفقود، امانی، اجاره‌ای، در اختیار، اهدا شده، اسقاطی، مسروقه و …
 • گزارش استهلاک اموال
 • گزارش اموال مستهلک شده
 • گزارشات مربوط به بیمه، گارانتی، امانت و …
 • گزارشگیری به تفکیک مراکز هزینه
 • گزارش مرور دارایی‌ها

 

عملیات حسابداری

 • یکپارچگی با سامانه حسابداری
 • تنظیم الگوهای صدور اسناد حسابداری انبار
 • تنظیم الگو‌های صدور اسناد حسابداری اموال
 • صدور خودکار اسناد حسابداری انبار
 • صدور خودکار اسناد حسابداری سیستم اموال
 • امکان انتخاب روش محاسبه استهلاک
 • محاسبه خودکار استهلاک