مشخصات فردی

نام

نام خانوادگی

نام پدر

استان محل تولد

شهر محل تولد

کد ملی

روز

ماه

سال

جنسیت

وضعیت نظام وظیفه

وضعیت تعهل

آشنایی با زبان خارجی

انگلیسی نوشتن

انگلیسی خواندن

انگلیسی مکالمه

زیان دیگر

نوشتن

خواندن

مکالمه

آشنایی با کامپیوتر

نام نرم افزار

میزان آشنایی

نام نرم افزار

میزان آشنایی

نام نرم افزار

میزان آشنایی

تصحیلات دانشگاهی

آیــا تحصیلات دانشگاهی دارید؟

آخرین سابقه کاری

نام شرکت

تلفن

از روز

ماه

سال

تا روز

ماه

سال

سمت

حقوق

گواهینامه کاری

عنوان دوره

نام آموزشگاه

سال دریافت

توضیح

سایر اطلاعات

آدرس ایمیل

شماره تماس

آدرس